Last ned lærerveiledning her

Moss Havn undervisningsopplegg

Bærekraftig utvikling i miljø- og klimaperspektiv

Dette undervisningsopplegget er en gave fra Moss havn til skolene i regionen rundt Moss havn. Vi håper med dette at dere får lærerik informasjon om havnas historie og betydning for hele regionen rundt Moss havn. I tillegg til refleksjonsoppgavene i dette dokumentet har vi laget et eget spill der klassen kan komme ut og spille et distansebasert kunnskapsspill.

"Fra det kjente til det ukjente, fra det nære til det fjerne, fra det konkrete til abstrakte"

Undervisningsopplegget

Hovedmål
Ved å se Moss havn og all dens aktivitet, vil elevene få en nær virkelighetsoppfattelse av hva fokus bærekraftig utvikling vil si i vårt eget nærmiljø. Gode videoer og refleksjoner i små og store grupper hjelper oss å knytte det nære til dagens store klimautfordringer. Vi håper at dette spillet kan få elevene ut av klasserommet for å lære mer om bærekraftig utvikling i Moss havn spillet i Wittario appen.

Hvordan
Læreren velger selv om elevene samlet eller i mindre grupper, ser korte videoer og reflekterer over spørsmålene knyttet til bærekraft.
Det er laget en egen lærerveiledning som faglig underlag for læreren. Lærerveiledningen lastes ned som en pdf her på siden.

Før, under eller etter undervisningsopplegget, kan elevene spille Moss havn spillet ved å laste ned Wittario appen og sette inn spillkoden. (se fakta om hvordan du laster ned og spiller Wittario i egen boks nederst på siden) Spillet er et distansespill som vil si at elevene må gå utendørs totalt 500 meter for å løse de 10 oppgavene om bærekraft og Moss Havn. Hver oppgave dukker automatisk opp etter hver 50.meter.

Spillet er åpent for alle og kan spilles når som helst.
Spillkoden er:

342263

Tidsbruk for hele undervisningsopplegg samt det digitale spillet: ca 2-3 timer.

Last ned lærerveiledningen
her

Bærekraft, miljø, klima og klimaendringer

Ved å gi elevene innsikt i hvordan Moss havn jobber med klimatiltak ser de bærekraftig utvikling i praksis.
Her har vi laget eksempler på spørsmål som gjør at elever og lærere kan reflektere over temaet.

• Hva betyr disse begrepene for dagens elever?  
• Hva legger vi i det å tenke globalt og handle lokalt?
• Hvilke miljøtiltak og krav stiller vi som samfunn til bedrifter?
• Etterlever vi det å handle lokalt og i tilfelle hvordan?
• Hva betyr bærekraftig utvikling og klimareduksjoner i et nærmiljøperspektiv?
• Hvilke tiltak kan gjøres lokalt for å redusere klimagassutslipp?

Om Moss havn

Moss Havn har vært en viktig årsak til Moss by sin utvikling. Via sjøveien kommer det ukentlig skip til Moss Havn med varer som skal ut i de tusen hjem. Den historiske havna har generert tusenvis av arbeidsplasser i Mosseregionen.

Moss by er grunnlagt på Mosseelva, sammen med fossen og skogene var Moss Havn forutsetningen for at byen vokste fram. På 1600-tallet var havna i Mossesundet. Etter hvert fant man ut av havna måtte komme nærmere verden og Europa, og utgraving av en kanal mellom Moss og Jeløy ble satt i gang.

Dette medførte også en etablering av industri i Mossesundet midt på 1800-tallet som fortsatt er viktig for byen.  

6000 skip passerte kanalen i toppårene.

Dette ble raskt en suksess som førte til flere nyetableringer, blant annet Moss Verft, som ble en viktig del av byens industri.

100 år senere utvidet havna ansvarsområdet fra indre havn med kanalen og ut til Værlebukta, der også Værlepiren ble etablert. Dette var starten for det som i dag er Moss Havn.

Det som het Gernerkaia er i dag er conteinerkaia vår. Fra Værelpiren og østover har vi hatt en stor utvikling etter at containerne kom på 60-tallet og revolusjonerte sjøfarten. Fra at skipene lå dagevis i land for lasting og lossing, var nå jobben gjort på noen timer med moderne kraner og containere.

Et miljøvennlig knutepunkt i Moss

Moss Havn var tidlig ut med å få en conteinerkran. Det har ført til at havna i dag er en av de mest effektive containerhavnene i Nord-Europa. I dag har Moss Havn kunder fra industri,lager-oglogistikkvirksomheter i Mosseregionen.

Nylig har Moss havn vedtatt en strategiplan for havna, den bygger på endringer som havna er i nå, og er ambisiøs på utslipp. Visjonen er at Moss havn «Gjør det mulig for regionalt næringsliv å flytte gods fra vei til sjø og bane». Og innen 2030 skal havna være en nullutslippshavn. At samfunnet må innrette seg på en annen måte nå og i fremtiden, sammenlignet med fortiden, er klart for de aller fleste. Transport og infrastruktur er viktig med tanke på reduksjon i klimagassutslipp og muligheter for å nå world wide målsettingen, EU målsettinger og nasjonale målsettinger.

Miljøfyrtårn

I april gjennomførte Moss havn nok en resertifisering som miljøfyrtårn. Det betyr at det gjeldende sertifiseringen nå er gyldig frem til april 2024.Moss havn var første havn ut med denne sertifiseringen i 2008 og har hittil levert 13 årlige klima og miljørapporter.

Klikk på linkene for å lese mer:
Moss havn blir resertifisert som Miljøfyrtårn
Les mer om miljøfyrtårn

Hva betyr det at Moss havn skal bli en nullutslippshavn innen 2030?

Diskuter hva miljøfyrtårn er og hva det slags påvirkning det kan ha på miljøet.

Bærekraftig transport

Få transport fra vei til sjø - Redusere klimautslipp: Se denne engelske kortfilmen om hvordan vi har fraktet varer i fortiden til dagens conteinertransport:

Diskuter hvilke klimagevinster en kan oppnå ved å bruke sjøveien.

Hvilke tiltak kan gjøres lokalt for å redusere klimagassutslipp?

Bastøfergene elektrifiseres

Se videoen og diskuter fordeler og eventuelle utfordringer med å elektrifisere store båter.

Fremtiden: en grønn omstilling

Se filmen om Moss Havn i endring (1:41) og diskuter om hva dere tenker om fremtidens varetransport og hvordan Moss Havn bør fremstå.

Havnene er i seg selv det punktet som må til for å flytte gods over fra vei til sjø. Havnene vil også være «snupunkter» for både skip og biler og den forbindelse viktige punkter for etablering av ladepunkter. Strøm/batteri blir en viktig energibærer fremover.  

Moss havn inn i fremtiden

Målet til Moss havn: Fremtidens nullutslipps byhavn – null utslipp og støynivå i fremtiden.
Målet er å «bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon». Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet.
Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur. Havna som grunnlag for arbeidsplasser i regionen, og behov for en sikker og miljøvennlig godstransport sjøveien.

Europris flyttet til Moss på grunn av beliggenheten

Europris er Norges største containerimportør og tar inn 4-5000 containere årlig. De fleste av disse containerne kommer via Moss havn og blir fraktet direkte til innlandshavna. Dette gir Europris god fleksibilitet til å kunne tilpasse vareflyten inn til lageret.

Diskuter om hvorfor havna kan være viktig for hele Mosseregionen

Wittariospillet - Spillkode: 342263

Wittario Appen lastes ned fra App Store and Google Play
En velger selv om en vil spille registrert eller uregistrert.
Sett inn spillkoden og gå ut å spill distansespillet til Moss Havn hvor som helst. For å åpne oppgavene må du gå 50 meter for at hver oppgave dukker opp.

Last ned Wittario spillappen

Som en del av undervisningsopplegget har vi laget oppgaver i Wittarioappen. Last ned appen fra Google play eller App Store